توابع Window دارای ویژگی های قوی SQL هستند که به شما اجازه می دهد در یک کوئری نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید. با استفاده از آنها می توانید یک ردیف را با ردیف های دیگر در یک کوئری مقایسه کنید تا هر ردیف را به عنوان یک درصد از کل محاسبه کنید برای مثال یک میانگین متحرک به یک گزارش اضافه کنید.

در این کارگاه با توابع SQL Window آشنا می شوید.