توانایی ایجاد Selections دقیق برای تسلط  بر فتوشاپ بسیار مهم است. Selections بنیاد تنظیمات هدفمند و تصاویر کامپوزیت هستند و Selections بهتر همیشه منجر به نتایج بهتر می شود. در این دوره با ایجاد selections بر اساس تعدادی از ویژگی های تصویری مانند شکل، کدری، رنگ، تمرکز و روشنایی، استفاده از ابزار در فتوشاپ CC، درک فرمان های منو Select، ابزارهای Marquee، Lasso، Pen و Magic Wand، استفاده از ابزارهایی مانند Range Color، Focus Area و Threshold، اصلاح selections با Expand و Contract، ابزار Smooth and Feather و Quick Mask mode و دیگر کنترل ها، آبجکت هایی مانند مانند مو، لبه های تیره و محدوده رنگ و گردش کار فتوشاپ آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • selection چیست؟
 • Anti-aliasing
 • طرح های Selection
 • لغو انتخاب، انتخاب مجدد و تقاطع
 • صرفه جویی و بارگیری Selection
 • ابزارهای selection فتوشاپ
 • انتخاب با کدری، رنگ، تمرکز یا روشنایی
 • Smoothing or feathering a selection
 • گسترش یا قراردادن یک selection
 • تبدیل یک selection