فریمورک Angular  مجموعه ای شگفت انگیز از ابزارهای تست واحد کد را ارائه می دهد، اما همه این ابزارها و تکنیک ها را باید یاد گرفت. در این دوره با تست واحد کدهای Angular، نوشتن تست های جداگانه، ادغام  تست های یکپارچه مورد استفاده برای تست کامپوننت ها با قالب ها، موضوعات پیشرفته مانند کد غیرهمزمان، نوشتن تست های واحد موثر و قابل نگهداری و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی تست
 • Mocking
 • تست واحد در Angular
 • ابزارهای تست واحد با Angular
 • نوشتن اولین تست واحد
 • اجرای تست های واحد
 • تست های واحد جداگانه
 • تست Pipe
 • تست سرویس
 • تست کامپوننت
 • تست تعامل ها
 •  تکنیک های اشکال زدایی با Angular و Karma
 • TestBed
 • استفاده از NO_ERRORS_SCHEMA
 • تست HTML رندر شده
 • NativeElement در مقابل DebugElement
 • تست های یکپارچه
 • تست RouterLink
 • افزودن کد Async
 • استفاده از تابع fakeAsync Helper
 • و غیره