هموارسازی ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻓﺼﻠﻲ، گسترش یافته ی هموارسازی ﻧﻤﺎﻳﻲ ساده (SES) می باشد. هموارسازی فصلی اغلب زمانی استفاده می شود که یک baseline دره ها و قله های منظم فصلی را نشان می دهد. استفاده از آب مسکونی یک نمونه آشنا است: مصرف در طول تابستان و پاییز افزایش می یابد و در فصل زمستان و بهار کم و زیاد می شود، اما مصرف سالانه آن در طول چند سال ثابت می ماند. در این دوره یاد خواهید گرفت چگونه با استفاده از تغییرات فصلی پیش بینی های دقیقی داشته باشیم. علاوه بر این نحوه شناسایی فصل ها، انجام هموارسازی فصلی خطوط افقی و بهینه سازی پیش بینی های خود با R و Microsoft Excel آشنا شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا هموارسازی فصلی baseline به رگرسیون کمک می کند؟
 • راه اندازی نرم افزار
 • رویکردهایی برای هموارسازی فصلی
 • فصل ها در baseline
 • نام و ارجاعات نسبی تعریف شده
 • تشخیص فصلی
 • شاخص های فصلی ساده
 • بهینه سازی پیش بینی های فصلی
 • کم کردن RMSE
 • صفحه اکسل پیش بینی
 • آماده سازی پیش بینی فصلی در R
 • نتیجه
 • مراحل بعدی