هبران تکنولوژی نیاز به درک اساسی از محیطی که در آن کار می کنند و شامل قوانین و مقررات است دارند. در این دوره با دانش اولیه دسترسی جغرافیایی GDPR، تاثیر  تبلیغات و ردیابی بعد از یک هفته از پیاده سازی GDPR، آینده GDPR، مفاهیم جهانی GDPR مورد نیاز برای کار با تیم های حقوقی و بازاریابی در سازمان آشنا می شوید. همچنین شما یاد خواهید گرفت که کدام سازمان ها باید از GDPR پیروی کنند و چگونه می توان آن ها را اجرا کرد.

سرفصل:

  •  GDPR در کجا اعمال می شود؟
  • هدف قرار دادن اتحادیه اروپا
  • تفاوت های وب برای شهروندان اتحادیه اروپا
  • چه چیزی باید انجام شود؟