یادگیری مداوم دامنه ای از یادگیری ماشینی است که تلاش می کند تا از سیستم شناختی انسان تقلید کند. در این دوره با معرفی یادگیری مداوم، تحلیل تطبیق ذهن انسان با مدل های یادگیری ماشینی، ویژگی های یادگیری مداوم، متدهای تمرینی و شبه آموزشی، متدهای یادگیری مداوم منظم انتخابی، کاربرد یادگیری مداوم، یادگیری مداوم و Tensorflow و Keras و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • یادگیری مداوم
  • ویژگی های یادگیری مداوم
  • متدهای یادگیری مداوم تکرار حافظه
  • متدهای یادگیری مداوم منظم انتخابی
  • متدهای یادگیری مداوم استخراج دانش
  • کاربرد یادگیری مداوم
  • یادگیری مداوم و Tensorflow
  • یادگیری مداوم و Keras
  • یادگیری مداوم در عمل