برنامه نویسی SAS به کاربران زبان R نشان می دهد که چگونه می توانند از اطلاعات خود در زمینه  زبان R که زبان کلان داده است، در محیط SAS استفاده کنند. در این دوره، مربی Jordan Bakerman، مفاهیم اصلی برنامه نویسی SAS را به بحث می گذارد. او ابتدا مواردی مانند تولید عدد تصادفی و ترسیم را توضیح می دهد که شامل نحوه ی ایجاد طرح های R استاندارد و توسعه ی این طرح ها می شود. سپس درباره موضوعاتی از جمله روش های توصیفی، سیستم تحویل خروجی (ODS) و ماکروها توضیح می دهد و در ادامه به نحوه ی ساخت جداول داده، نحوه ی ساخت نرم افزارهای ماکرو با دستورهای ماکرو و غیره می پردازد. برای کسب نتیجه بهتر از دوره ی حاضر، قسمت اول از دوره ی برنامه نویسی SAS برای کاربران R را مطالعه کنید.

سرفصل:

 • تولید عدد تصادفی
 • ترسیم با روش SGPLOT
 • توسعه ی طرح
 • روش های MEANS، FREQ و CORR
 • انتخاب خروجی برای چاپ و suppress
 • ساخت متغیرهای ماکرو کلان به صورت دستی
 • ساخت نرم افزارهای ماکرو به وسیله ی پارامترها و دستورات ماکرو
 • تولید عدد تصادفی و ترسیم
 • تولید عدد تصادفی
 • نسخه ی نمایشی: حلقه DO و تولید عدد تصادفی
 • ترسیم با روش SGPLOT
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد طرح های استاندارد R
 • توسعه ی طرح
 • دستورات و روش های ترسیم چند سلولی
 • نسخه ی نمایشی: ترسیم چند سلولی
 • روش های توصیفی، سیستم تحویل خروجی و ماکرو
 • روش های MEANS و UNIVARIATE
 • نسخه نمایشی: بازیابی داده های فروش خانه Ames
 • انتخاب خروجی برای چاپ و suppress
 • نسخه ی نمایشی: انتخاب خروجی با ODS TRACE یا اسناد آنلاین
 • ذخیره کردن داده ها در مجموعه داده های جدید SAS
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد جدول داده با ODS
 • ایجاد متغیرهای ماکرو کلان: به صورت دستی
 • ایجاد متغیرهای ماکرو کلان: فرآیند خودکارسازی
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد و استفاده از متغیرهای ماکرو
 • برنامه نویسی ماکرو
 • ایجاد نرم افزار های ماکرو با پارامترها
 • ایجاد نرم افزار های ماکرو با دستورات ماکرو: یک مثال تجاری
 • نسخه ی نمایشی: یک نرم افزار ماکرو برای تولید داده ها، آمارهای خلاصه، وطرح ها
 • نسخه ی نمایشی: یک نرم افزار ماکرو برای پردازش تکرارشونده