برنامه نویسی پیشرفته SAS برای کاربران R به دنبال تکنیک های پیچیده و مفاهیمی است که می تواند به شما در درک R-زبان داده های بزرگ در محیط SAS در سطح پیشرفته کمک کند. در این دوره با چندین مفاهیم برنامه نویسی پیشرفته SAS، اصول اولیه زبان ماتریس تعاملی (IML)، تولید عدد تصادفی در IML، ماژول های IML معمولی و نحوه کشیدن یک مجموعه داده SAS به یک ماتریس IML و نحوه فراخوانی با R از SAS آشنا می شوید.

سرفصل:

  • زبان ماتریس تعاملی (IML)
  • شباهت ها به R
  • کار در حالت تعاملی در SAS Studio
  • تولید عدد تصادفی در IML
  • ایجاد ماژول ها
  • فراخوانی با R از SAS
  • ایجاد یا ویرایش یک مجموعه داده SAS با یک ماتریس IML
  • حرکت کد، داده ها و نتایج بین SAS و R