بارگیری داده ها در Android می تواند پیچیده باشد، اما Loaders قصد دارد آن را تغییر دهد.

در این کارگاه با بارگیری با Loaders آشنا می شوید.