ارتباطات شبکه یکی از زمینه های اصلی خطر برای بسیاری از فرآیندهای کسب و کار است. شبکه ها، سطح حمله مورد استفاده برای به خطر انداختن داده ها و عملیات تجاری را فراهم می کند. در این دوره با مدل های شبکه و ارتباطات مانند OSI و TCP / IP، پروتکل های امن، حملات شبکه، درک خوبی از امنیت شبکه و ارتباطات، پروتکل ها و رمزگذاری شبکه برای کمک به حسابرسی، ایجاد و مدیریت ارتباطات ایمن آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مدل های ارتباطات ایمن
 • (Open Systems Interconnect (OSI
 • TCP/IP Model
 • لایه فیزیکی
 • لایه های شبکه و Transport
 • OSI Session, Presentation, Application Layers
 • ارتباطات شبکه ایمن
 • انتخاب پروتکل
 • رمزگذاری شبکه
 • IPSec و رمزگذاری لایه لینک
 • QoS، CoS و بی سیم
 • پروتکل های شبکه و امنیت شبکه
 • حملات شبکه