استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)، توسط مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) تدوین گشته است. این استاندارد تمام روندی که برحوزه مدیریت ریسک پروژه حاکم است را توضیح می‌دهد. این استاندارد به ۱۰ محدوده دانش دسته ‌بندی شده‌ است.در صورت مدیریت نادرست، ریسک، توانایی شما برای دسترسی به اهداف پروژه را کاهش می یابد. در این دوره آموزشی، مدرس نشان می دهد که چگونه، پیش بینی، برآورد و مدیریت ریسک – یکی از ده دانش پایه در حوزه های دانش، در استاندارد (PMBOK) می باشد. در این دوره آموزشی مواردی مانند: روش ایجاد طرح مدیریت پروژه، تشحیص و دسته بندی ریسک ها، اجرای تجزیه و تحلیل ریسک کمی و کیفی، ایحاد یک طرح پاسخ، و کنترل ریسک ها در هنگام وقوع آنها، همگی پوشش داده می شوند تا بتوانید پروژه خود را از نظر بودجه و مسیر حفظ کنید.

مباحث دوره:

 • ریسک: بهترین روش ها برای مهار کردن
 • ایجاد یک طرح ریسک
 • درک ریسک و فرصت ها
 • یکپارچه کردن مدیریت ریسک
 • تحمل ریسک ذینفعان
 • اجزاء یک طرح ریسک
 • تشخیص ریسک های پروژه
 • روش های تشخیص ریسک
 • دسته بندی و یکپارچه کردن ریسک ها
 • تجزیه و تحلیل ریسک های پروژه
 • تجزیه و تحلیل ریسک های کمی و کیفی
 • صحت و ریسک
 • دسترسی و اولویت بندی ریسک های تجزیه و تحلیل شده
 • پاسخ به ریسک های پروژه
 • پاسخ های رایجع به ریسک
 • نوشتن طرح ریسک
 • درک عوامل ایجاد ریسک
 • نظارت و کنترل ریسک های پروژه
 • مدیریت ریسک در گزارش
 • زمان اجرای پاسخ ریسک
 • ارزیابی ریسک کلی پروژه
 • مدیریت ریسک چابک
 • مدیریت ریسک در دنیای واقعی
 • تشخیص ریسک
 • تجزیه وتحلیل ریسک
 • پاسخ ریسک
 • جعبه ابزار مدیریت ریسک شما