آیا مشتریان شما خود را باارزش می دانند؟ اگر این چنین احساس کنند این احساس را بازتاب می دهند. هنگامی که آنها این کار را نمی کنند، کسب و کار شما رو به افول می رود. در این دوره با مهارت های مهم برای ارائه خدمات برجسته به مشتری و افزایش وفاداری مشتری، ایجاد روابط برنده، ارائه کمک مناسب در زمان مناسب، و  رسیدگی به مشتریان عصبانی، تفکر مشتریان در رابطه با سرویس شما، بازخورد مشتریان و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • شناسایی مشتریان خود
  • ایجاد توافق
  • افزایش علاقه در فرد، از طریق تلفن و از طریق ایمیل
  • استفاده از تکنیک های شنیداری فعال
  • مالکیت مشکلات
  • همکاری با مشتریان
  • آرام کردن مشتریان عصبانی
  • و غیره