در این دوره با افزایش درک مدل سازی داده های سنتی جهت ترجمه مدل داده مفهومی در یک طراحی NoSQL، جایگزین های حاشیه نویسی، الگوهای دسترسی و هدف کلی مدل سازی داده، الگوهای طراحی مشترک، تجمع درختان (tree aggregation)، الگوهای مبتنی بر کوئری، anti-patterns و غیره اشنا می شوید.

مباحث دوره:

 • هدف کلی مدل سازی داده
 • جایگزین های حاشیه نویسی
 • تعیین الگوهای دسترسی
 • تبدیل مدل مفهومی
 • الگوهای استایل سند
 • الگوهای استایل ستونی
 • الگوهای مبتنی بر کوئری

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی
 • هدف کلی مدل سازی داده
 • جایگزین های حاشیه نویسی
 • تحلیل داده
 • تعیین الگوهای دسترسی
 • مقایسه الگوها و مدل ها
 • تبدیل مدل مفهومی
 • فرآیند تبدیل
 • ایجاد سند JSON
 • تبدیل: فروش محصول
 • الگوهای استایل سند
 • Denormalization pattern
 • Aggregation pattern
 • Application side join pattern
 • Tree aggregation
 • Nested document flattening pattern
 • Anti-patterns
 • الگوهای استایل ستونی
 • مدل های پایگاه داده ستونی
 • الگوهای مبتنی بر کوئری
 • جداول Helper
 • مدیریت آرایه ها
 • نتیجه
 • ملاحظات طراحی اضافی
 • جمع بندی