اصول اولیه شبکه را با Docker یاد بگیرید. در این دوره با پیکربندی و مدیریت شبکه سازی کانتینر داکر، امتحان گواهینامه (Docker Certified Associate (DCA،  چگونگی برقراری ارتباط در شبکه، پیکربندی شبکه سازی Docker، ایجاد یک پل و شبکه، انتشار پورت ها، پیکربندی DNS، بررسی میزبان شبکه، load balancing، عیب یابی شبکه سازی داکر، نحوه استفاده از لاگ های Docker برای کمک به شناسایی مشکلات قبل از وقوع آن و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیکربندی شبکه Docker
 • آمادگی (Docker Certified Associate (DCA
 • چیزی که باید بدانید
 • راه اندازی محیط
 • درک شبکه سازی داکر
 • شبکه سازی Docker
 • انواع شبکه های کانتینر
 • پیکربندی شبکه Docker
 • ایجاد یک شبکه پل
 • ایجاد یک شبکه overlay
 • انتشار پورت ها
 • مقایسه انتشار پورت میزبان و پورت ورودی
 • پیکربندی DNS
 • پیکربندی load balancing
 • پیکربندی host networking
 • عیب یابی شبکه Docker
 • درک جریان ترافیک Docker EE
 • شناسایی پورت های شبکه خارجی
 • استفاده از لاگ ها برای تحلیل مسائل مربوط به شبکه
 • نتیجه
 • مراحل بعدی