آیا در نظر داشتید بتوانید از داده ها برای گفتن استوری ها، تغییر ذهن و تصمیم گیری بهتر استفاده کنید؟ این دوره نشان می دهد که چگونه می توانید از Tableau برای پیدا کردن استوری قدرتمند در داده خود استفاده کنید و آن را به روشنی و مؤثر ارائه دهید. Tableau در واقع رهبری قدرتمند در مصورسازی داده است. در این دوره با ایجاد و استقرار داشبوردها، مبانی Tableau، اتصال به منبع داده برای ایجاد داشبورد تعاملی، نحوه تعامل و تعریف فیلدهای خاص، ایجاد داشبورد سفارشی و تعاملی با ویژگی های  پیشرفته Tableau مانند Analytics Pane و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار با Tableau
 • نصب Tableau
 • اتصال به منبع داده
 • آپشن های اتصال به داده در Tableau
 • پیوستن به منبع داده
 • اندازه گیری نام و اندازه گیری مقدار
 • استفاده از Mark Cards
 • کار با مجموعه داده ها
 • کار با گروه ها و سلسله مراتب ها
 • ایجاد فیلدهای محاسبه شده
 • استفاده از پارامترها
 • محاسبات جدول
 • بررسی LOD
 • کار با Analytics Pane
 • نمودارهای پیشرفته
 • ایجاد داشبورد تعاملی
 • و غیره