در هسته زیرساخت آژور به عنوان یک مدیریت سرویس، یک دانش کامل از استقرار ماشین مجازی وجود دارد. در این دوره با استقرارهای VM آشنا می شوید و یاد می گیرید با قالب های پورتال Azure و Resource Manager از آنها استفاده کنید. در ابتدا مبانی استقرار ماشین مجازی در  Azure، استقرار Windows Server VM در Azure، استقرار Linux server VM در Azure و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • برنامه ریزی استقرار ماشین مجازی
 • انتخاب اندازه مناسب و ذخیره سازی VM
 • ذخیره سازی دیسک استاندارد در مقابل Premium
 • طراحی محیط شبکه مجازی
 • برنامه ریزی برای دسترسی بالا
 • مناطق دسترسی
 • استقرار  لینوکس سرور VM در مایکروسافت آژور
 • ایجاد Linux VM در Azure
 • ابزارهای توسعه Azure VM
 • اتصال به Linux VM در Azure
 • از SSH برای اتصال به ماشین مجازی لینوکس در Azure استفاده کنید
 • استقرار Windows Server VM در Microsoft Azure
 • و غیره