در این دوره با نحوه استفاده از متغیرهای نیتیو CSS آشنا می شوید تا بتوانید stylesheet داشته باشید که تکراری نباشد و نگهداری آن آسان تر باشد.

متغیرهای CSS که به عنوان خواص سفارشی CSS شناخته می شوند، می توانند برای کاهش تکرار در CSS و همچنین برای اثرات قدرتمند در زمان اجرا مانند تعویض تم و به طور بالقوه گسترش / تکثیر ویژگی های CSS آینده مفید باشند.