در این کارگاه با مفهوم ادغام مداوم با استفاده از Travis CI آشنا می شوید. ادغام مداوم ادغام در تغییرات کد کوچک است به جای ادغام با یک تغییر بزرگ در انتهای یک چرخه توسعه می باشد. هدف این است که نرم افزارهای سالمتر را با توسعه و تست در اندازه های کوچکتر ایجاد کنید.   این جایی است که Travis CI وارد می شود.