در این دوره با ابزارها و تکنیک های مفید برای بهینه سازی، سازماندهی و ساختار فایل های SVG خود یک سیستم آیکن SVG با استفاده از ابزار مبتنی بر Gulp آشنا می شوید.

SVG یا “گرافیک بردار مقیاس پذیر”، یک زبان نشانه گذاری XML است که برای توصیف گرافیک ۲D استفاده می شود.  یک توصیه W3C است و برای کار با استانداردهای W3C مانند CSS و DOM طراحی شده است.