در این دوره با مدیریت بحران SaaS در زمان نداشتن کنترل بر اپلیکیشن و زیرساخت، مراحل کاهش امکان وقوع آن، اعمال SaaS در برنامه ریزی بحران، مراحل مهم و مهارت های ارتباطی برای مدیریت بحران، اپلیکیشن های SaaS، حفاظت از کسب و کار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آمادگی برای بحران SaaS
 • اصول مدیریت ریسک
 • شناسایی خطر
 • نمره تاثیر و ریسک
 • درمان ریسک
 • برنامه ریزی عملیات IT
 • مدیریت یک بحران SaaS
 • مدیریت یک حادثه
 • مدیریت یک مشکل
 • برقراری ارتباط در یک بحران
 • نکات پیام رسانی بحران
 • بررسی یک مشکل عمده