در این دوره با نحوه موفق شدن در آزمون PMI-ACP آشنا می شوید. در ابتدا مباحث آزمون و وظایف مرتبط با هر دامنه را فرا خواهید گرفت. سپس ابزارها و تکنیک ها، و همچنین زمینه های مهارت مورد نیاز برای گواهینامه PMI-ACP را خواهید آموخت. در آخر منابع و راهنمایی هایی جهت آماده شدن برای امتحان در اختیار شما قرار می گیرد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • دامنه های PMI-ACP
 • اصول Agile
 • تحویل بر مبنای ارزش
 • عملکرد تیم
 • برنامه ریزی انطباقی
 • تشخیص و حل مشکل
 • پیشرفت مداوم
 • ابزارها و تکنیک های  PMI-ACP
 • طراحی و تحلیل Agile
 • تخمین Agile
 • ارتباطات
 • مهارت های بین فردی
 • برنامه ریزی، نظارت و سازگاری
 • بهبود فرایند
 • مدیریت ریسک
 • اولویت بندی بر اساس ارزش
 • اصول Agile
 • مدیریت پروژه Agile
 • ارتباطات و رهبری
 • ایجاد تیم
 • برنامه ریزی و الزامات Agile
 • معیارهای Agile و بهبود فرآیند
 • نکاتی برای امتحان دادن و قبولی در آزمون PMI-ACP
 • و غیره