در این دوره با آزمون BGP ۶۴۲-۶۶۱ آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی  BGP
 • معرفی  BGP – درس ۱ – معرفی دوره
 • معرفی  BGP – درس ۲ – معرفی  BGP
 • معرفی  BGP – درس ۳ – ساخت بلاک ها
 • پیکربندی BGP – درس ۱ – پیکربندی iBGP و eBGP
 • پیکربندی BGP – درس ۲ – یادگیری مسیرهای BGP
 • پیکربندی BGP – درس ۳ – iBGP از طریق رابط های Loopback
 • پیکربندی BGP – درس ۴ – Reflector های مسیر
 • پیکربندی BGP – درس ۵ – Confederations
 • پیکربندی BGP – درس ۶ – گروه های Peer
 • پیکربندی BGP – درس ۷ – احراز هویت و امنیت TTL
 • دستکاری مسیر BGP
 • دستکاری مسیر BGP – درس ۱ – ویژگی های مسیر قسمت ۱
 • دستکاری مسیر BGP- درس ۲ – ویژگی های مسیر قسمت ۲
 • دستکاری مسیر BGP- درس ۳ – انتخاب بهترین مسیر
 • دستکاری مسیر BGP- درس ۴ – اصلاح وزن BGP
 • دستکاری مسیر BGP- درس ۵ – تنظیمات بومی
 • دستکاری مسیر BGP- درس ۶ – پیش فرض مسیرAS
 • دستکاری مسیر BGP- درس ۷ – اصلاح MED
 • فیلتر کردن مسیر BGP
 • فیلتر کردن مسیر BGP- درس ۱ – مرور کلی فیلتر کردن
 • فیلتر کردن مسیر BGP – درس ۲ – توزیع لیست ها
 • فیلتر کردن مسیر BGP – درس ۳ – لیست های پیشوند
 • فیلتر کردن مسیر BGP – درس ۴ – فیلترهای مسیر AS
 • فیلتر کردن مسیر BGP – درس ۵ – نقشه های مسیر
 • فیلتر کردن مسیر BGP – درس ۶ – جوامع BGP
 • BGP پیشرفته
 • BGP پیشرفته- درس ۱ – تعادل بار
 • BGP پیشرفته- درس ۲- Dampening
 • BGP پیشرفته – درس ۳ – چندین ISP
 • BGP پیشرفته – درس ۴ – مقیاس گذاری BGP
 • BGP پیشرفته – درس ۵ – بهینه سازی
 • BGP پیشرفته- درس ۶ – عیب یابی BGP
 • BGP پیشرفته – درس ۷ – تکمیل دوره