آیا شما مصاحبه ای برای یک موقعیت شغلی به عنوان برنامه نویس جاوا دارید؟ در این دوره، مفاهیم مهم جاوا که بیشتر مورد سوال قرار می گیرند را بررسی می کنیم تا شما مصاحبه های جاوا را با اعتماد به نفس بیشتری پشت سر بگذارید. مربی Kathryn Hodge موضوعات کلیدی که ممکن است به عنوان سوالات در مصاحبه مطرح شوند، مانند تفاوت بین (Java Runtime Environment (JRE  و( Java Development Kit (JDK را توضیح می دهد. او همچنین بکارگیری string, ساختار داده ها و مفاهیم برنامه نویسی شی گرا را به بحث می گذارد. در طول دوره، کاترین نمونه هایی را ارائه می دهد که موارد مورد نظر را در دنیای واقعی نشان می دهد.

سرفصل ها:

 • ماشین مجازی جاوا چیست؟
 • نحوه ی کارکرد دامنه در جاوا
 • نحوه ی دسترسیmodifiers ها در جاوا
 • مهمترین چیزهایی که باید در هنگام کار با string ها به یاد داشته باشید
 • نحوه استفاده از یک لیست مرتبط، یک صف و یک پشته
 • انتزاع , کپسوله سازی, وراثت چیست؟
 • چگونه پلی مورفیسم در جاوا کار می کند
 • مقدمه:
 • مبانی مصاحبه
 • بررسی اجمالی
 • انواع سوالات
 • آماده شدن برای مصاحبه ها
 • پرسش های خاص Java
 • ماشین مجازی جاوا چیست؟
 • JDK و JRE چیست؟
 • کلاس در مقابل نمونه
 • روش های استاتیک و غیر استاتیک
 • دامنه
 • Modifier های دسترسی
 • دستکاری String در جاوا
 • String چیست؟
 • راه های مختلف برای ترکیب String ها
 • مبانی عملکرد String
 • عملکرد های بیشتر String
 • برابری String
 • چالش: مصاحبه String
 • راه حل: مصاحبه String
 • ساختارهای داده
 • نحوه استفاده از آرایه ها
 • نحوه استفاده از یک لیست مرتبط
 • نحوه استفاده از یک صف
 • نحوه استفاده از یک پشته
 • نحوه استفاده از نقشه هش
 • چالش: مصاحبه ساختار داده
 • راه حل: مصاحبه ساختار داده
 • مفاهیم مبتنی بر شیء
 • انتزاع
 • کپسوله سازی
 • وراثت
 • پلیمورفیسم (عمومی)
 • چالش: مصاحبه شی گرا
 • راه حل: مصاحبه شی گرا
 • نتیجه
 • مراحل بعدی