Xamarin.Forms به شما امکان می دهد اپلیکیشن های موبایل چندسکویی را که در iOS، Android و Windows Phone اجرا می شوند را با منطق کسب و کار در سی شارپ و UI هایی که در XAML ساخته شده اند، ایجاد کنید. علاوه بر این، اپلیکیشن های Xamarin Forms در اپلیکیشن های نیتیو کامپایل می شود که از برنامه های نوشته شده در Java و Objective-C غیر قابل تشخیص هستند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Xamarin Forms چیست؟
 • استفاده از XAML برای ساخت UI چندسکویی
 • مجوز زامارین
 • اولین اپلیکیشن زامارین
 • View و Cells
 • طرح بندی ها
 • RPN Calculator App
 • OnPlatform
 • استفاده از OnPlatform برای بهینه سازی UI
 • تغییرات جهت گیری
 • پاسخ به تغییرات جهت گیری
 • صفحه ها
 • NavigationPage و TabbedPage
 • خلاصه