ابزار Salesforce CPQ محصول شرکت Salesforce به شما کمک می کند آخرین مرحله از فرآیند فروش را، با ساده تر کردن قیمت گذاری و فهرست گذاری قیمت ها، برای خریداران خود مدیریت کنید. در این دوره آموزشی،مدرس به شما آموزش می دهد چگونه از راه حل، قیمت گذاری در سطح سازمانی، تخفیف، و مدیریت فهرست گذاری قیمت ها را در نرم افزار Salesforce استفاده کنید و موارد بیشتر دیگر. مدرس در باره مزایای ابزار CPQ توضیح می دهد و اینکه چه کسی بهتر است از این ابزار استفاده کند، و همچنین چگونه این ابزار را در چرخه فروش خود یکپارچه کنیم. او همچنین بررسی دقیقی در مورد فهرست گذاری قیمت ها، محصولات، قیمت گذاری در ارتباط با ابزار CPQ  دارد. مدرس همچنین نحوه دسترسی و ویرایش فهرست گذاری قیمت ها در CPQ، اضافه کردن محصولات، استفاده از راهنمای گام به گام فروش برای تولید یک فهرست قیمت، و ایجاد قیمت گذاری محصولات و بسته های ترکیبی را پوشش می دهد.

مباحث دوره:

 • ابزار Salesforce CPQ چیست؟
 • شروع کار با Salesforce CPQ
 • مزایای CPQ
 • ابزار CPQ و چرخه فروش
 • چه کسی از استفاده می کند؟
 • فهرست های قیمت ها
 • فهرست های قیمت ها در CPQ چگونه کار می کنند؟
 • نحوه دسترسی و یرایش فهرست های قیمت ها در CPQ
 • فهرست های قیمت ها اولیه
 • محصولات
 • نحوه اضافه کردن محصولات
 • بسته های ترکیبی
 • فروش هدایت شده
 • قیمت گذاری
 • تولید قیمت گذاری
 • نسبت های price books
 • تخفیف دهی