همه شرکت های بزرگ اکنون به جای معماری یکپارچه از معماری میکروسرویس ها در وب سایت ها و اپلیکیشن ها به دلیل مزایای بسیار آن، استفاده می کنند. پیشگامان microservices  توانستند سطح بی سابقه ای از کنترل و سرعت را ارائه دهند به طوری که آنها تجارب وب نوآورانه را به مشتریان ارائه می دهند و Netflix نمونه ای پیشرو است. معماری سازمانی که ما در طول دوره ساختیم بسیار قابل نگهداری و مقیاس پذیر خواهد بود. با کشف پیچیدگی های معماری میکروسرویس ها مزایای آن را نسبت به معماری یکپارچه و دیگر مرتبطات درک خواهید کرد. با گذر از چندین سناریو، شما می آموزید که چگونه از microServices استفاده کنید و چیزهایی را که هنگام ساختن معماری خود باید در نظر بگیرید را درک کنید. تسک های پیشرفته، با مفاهیمی مانند Serverless Computing و DevOps با استفاده از AWS نیز توضیح داده خواهد شد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Microservices
 • اتصال و انسجام
 • طراحی دامنه محور
 • بررسی پروژه
 • ایجاد میکروسرویس
 • ادغام مداوم با استفاده از AWS CodeBuild
 • استقرار خودکار با استفاده از AWS CodeDeploy
 • تحویل مداوم با استفاده از AWS CodePipeline
 • بهترین روش برای CI / CD
 • ادغام چندین Microservice
 • متدهای یکپارچه سازی
 • افزودن رابط gRPC به سرویس
 • بهترین روش برای نظارت و لاگ کردن
 • نظارت با استفاده از AWS CloudWatch
 • مقیاس پذیری معماری Microservices
 • Scaling و Load Balancing
 • Service Discovery
 • استفاده از AWS EC2 Auto-Scaling
 • معماری های Serverless
 • معرفی Serverless Computing
 • استفاده از AWS Lambda
 • توسعه چرخه عمر اپلیکیشن های Serverless
 • طراحی و مرزهای Microservices
 • عملیات در محیط Microservices
 • برنامه نویسی Polyglot و تداوم
 • و غیره