ECMAScript 2015 به طور گسترده ای توسط تمامی مرورگرهای مدرن مورد استفاده قرار گرفته است. این بدان معنی است که ما می توانیم یک روش مختصر برای نوشتن توابع استفاده کنیم. در این کارگاه با تبدیل برخی از توابع سنتی به سینتکس مدرن تر آشنا می شوید.