یاد بگیرید چگونه استراتژی یادگیری خود را به دنیای دیجیتال ببرید، کارکنان را برای دسترسی به آموزش در هنگام نیاز، در هر مکان و هر زمان توانمند سازید. این دوره آموزشی شامل گزینه های یادگیری دیجیتالی می باشدکه می توانیددرسازمان خودپیاده سازی کنید، مانند: ابزارهایی شبیه فیلم ها، ویکی ها، پاد کست ها، انجمن ها و برنامه های تلفن همراه. یاد بگیریدچگونه آموزش دیجیتالی را جایگزین آموزش مدرس محور (ILT) که از قبل موجود بوده است، بکنید. یادبگیریدچگونه بر چالش های رایج در دنیای دیجیتال غلبه کنید. نکاتی را در مورد دنبال کردن شبکه های اجتماعی و یادگیری مشارکتی، احتمالا از طریق، Yammer، Slack، و یا Microsoft Teams، بیاموزید. درنهایت، یاد بگیریدچگونه یادگیری دیجیتالی می توان با پرداختن به نگرانی ها و همکاری با رهبری عملی شود.

مباحث دوره:

 • انتقال یادگیری به روش یادگیری دیجیتال
 • تغییر مسیر به یادگیریدیجیتال
 • تعریف یادگیری دیجیتال
 • یادگیری دیجیتال چیست؟
 • ابزار های رایج برای استفاده در یادگیری دیجیتال
 • با یادگیری سنتی چه اختلاف هایی با یادگیری دیجیتال دارد؟
 • استراتژی های یادگیری ترکیبی
 • حرکت به سمت یادگیری دیجیتال با آموزش مدرس محور
 • روش سنتی آموزش مدرس محور (ILT)
 • دیجیتالی کردن آموزش مدرس محور
 • حرکت به سمت یادگیری دیجیتال به کمک منبع یادگیری
 • یادگیری الکترونیک سنتی
 • دیجیتالی کردن یادگیری الکترونیک سنتی
 • چالش های حرکت به سوی دیجیتال
 • استفاده از چارچوب های اجتماعی داخلی
 • استفاده ازچارچوب های اجتماعی خارجی
 • ذهنیت سنتی و گروه های ذینفع
 • تناسب نیازهای یادگیریدیجیتال
 • یادگیریدیجیتال در عمل
 • دسترسی به فناوری های موجود
 • تشخیص توانایی های محصولات دیجیتال