مهندسی نرم افزار یک تیم ورزشی است و فرهنگ تیم به شدت بر بهره وری و خوشبختی هر کدام از افراد تاثیر می گذارد. ما در مورد بهترین شیوه های خاص برای ساختن فرهنگ های قوی و خودمراقبتی بحث خواهیم کرد. همچنین در مورد نحوه هدایت گزارش های خود به جای مدیریت آنها بحث خواهیم کرد و دقیقا بایدها و نبایدهایی که رهبران برجسته  انجام می دهند را ذکر می کنیم. شما یاد خواهید گرفت که چرا سرمایه گذاری در این مهارت های نرم افزاری حداقل همانند عوامل تکنولوژیکی برای رسیدن به موفقیت مهم است.

سرفصل:

  • اشکال زدایی تیم ها