در مورد توسعه API، باید گفت که GraphQL محبوبیت زیادی دارد. در این دوره با ایجاد API با GraphQL، ایجاد یک اپلیکیشن scaffold ساده با Node.js و Express، مفاهیم GraphQL، ادغام GraphQL با سایر فریمورک ها در اپلیکیشن های تجاری، ایجاد اپلیکیشن های سمت سرور REST مانند آشنا می شوید.

سرفصل:

  • درک مفاهیم GraphQL
  • ویژگی های GraphQL
  • راه اندازی اپلیکیشن GraphQL
  • کوئری داده زمان واقعی
  • فرآیند کوئری داده زمان واقعی
  • سایر ابزارها
  • ادغام GraphQL با اپلیکیشن های سمت سرور با استفاده از Apollo Client
  • راه اندازی یک اپلیکیشن کلاینت React