بخش مهمی از یادگیری هر پایگاه داده درک انواع داده ای است که پشتیبانی می کند. در این دوره با انواع داده ای که Microsoft SQL Server ذخیره می کند آشنا می شوید. در این دوره با Type اصلی که متن، تاریخ، اعداد را ذخیره می کنند و همچنین به صورت مختصر با Type خاص از قبیل XML، هندسه، جغرافیایی و سلسله مراتبی، و نیز توابع تبدیل مانند CAST و CONVERT آشنا خواهید شد.

سرفصل:

  • مقدمه و مباحث دوره
  • کاراکتر و String Data Types
  • انواع داده عددی
  • انواع داده موقتی
  • انواع داده بزرگ
  • انواع داده خاص
  • تبدیل داده در SQL Server
  • تبدیل نوع داده
  • خلاصه